Általános szerződési feltételek

Általános rendelkezések

Jelen szerződés létrejött egyrészről ön, mint látogató (továbbiakban mint felhasználó), másrészről a Visiophone Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 51. Cégjegyzékszám: 01-09-701839 Adószám: 12754081-2-42), mint szolgáltató (továbbiakban mint szolgáltató) között, Eropolis nevű kommunikációs szolgáltatás (továbbiakban, mint szolgáltatás) igénybevételének tárgyában. Felhasználó, e-mail címének és/vagy telefonszámának regisztrálásával és technikai megerősítésével elfogadja ezen dokumentumot minden mellékletével együtt.
Azok a felhasználók, akiket a szolgáltatás nem tud azonosítani olyan felhasználóként, mint aki elfogadta és magára kötelező érvényűnek tekinti jelen szerződést, csak egyirányú kommunikációs szolgáltatást vehet igénybe, korlátozott hozzáféréssel adatokat fogadhat.

Szolgáltatás leírása

A szolgáltatás jellege: kommunikációs szolgáltatás. A szolgáltatást minden 18. életévét betöltött nagykorú felhasználó igénybe veheti. Ha a felhasználó országában a törvények nem 18 évben határozzák meg a nagykorúságot, akkor rá az ottani törvények érvényesek.
A szolgáltatás a www.eropolis.hu internet címen érhető el. Tilos a szolgáltató előzetes írásbeli egyetértő nyilatkozata nélkül a szolgáltatás, vagy bármely elemének, beleértve a képi, szöveg, program és adat állományok másolása, nyilvánosságra hozatala!

Felhasználó jogai

Felhasználónak joga van, jelen szerződés betartása mellett korlátozás nélkül minden ingyenes szolgáltatást ingyenesen, a fizetett szolgáltatásokat azok kifizetése után igénybe venni annyi ideig, amennyi időre azt kifizette.
Felhasználónak joga van rendelkezni saját adataival, azokat önállóan a megfelelő helyeken módosíthatja, törölheti.

Felhasználó kötelezettségei

Felhasználó kijelenti, hogy minden általa megadott adat megfelel a valóságnak, valamint tisztában van azzal, hogy a szolgáltató adatkezelőként az adatvédelmi tájékoztató és szabályzat szerint saját adatait, adatainak meghatározott körét, képi és hang információit, a szolgáltatás igénybe vételével nyilvánosságra hozza.
Felhasználó kijelenti, hogy a szolgáltatás igénybe vétele során nem sérti meg a hatályos magyar, és a szolgáltatás igénybe vételének helyszínén érvényes törvényeket és jogszabályokat.
Nem okoz szándékosan kárt sem a szolgáltatásban, sem a szolgáltatást igénybe vevő más felhasználóknak.
Felhasználó vállalja, hogy a szolgáltató rendszerében nem helyez el a szerzői és szomszédos jogokat sértő adatállományokat.
Felhasználó vállalja, hogy a szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok nem sértik más személyiségi És jó hírnévhez való jogait, valamint egyéb szabadság jogait.

Felhasználó felelőssége

Felhasználó felelősséget vállal az általa megadott adatok valódiságáért.
Felhasználó csak a saját felelősségére adhat meg saját személye azonosítására alkalmas adatokat, kép és hang állományokat.
A felhasználó által feltöltött kép- és hangállományok szerzői jogi felelőssége kizárólag a felhasználót terhelik

Szolgáltató jogai

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen szerződést, és annak tárgyát képező szolgáltatást egyoldalúan, a felhasználó e-mailben vagy egyéb elektronikus üzenetben történő értesítésével egyidejűleg módosítsa, felmondja.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen szerződést, a hatályos jogszabályokat be nem tartó, vagy a többi felhasználót magatartásával zavaró felhasználókat kizárja a szolgáltatás további igénybe vételéből, ebben az esetben szolgáltatót semmilyen kártérítési kötelezettség nem terheli. Szolgáltató joga azon felhasználók kiszűrése, akik nem saját adatokat adtak meg, vagy nem saját kép és hang állományokat helyeztek el a szolgáltató szerverén. A kifogásolt adatokhoz, kép és hangállományokhoz való jog ellenőrzésére érdekében a Szolgáltatónak, mint adatkezelőnek joga van dokumentumokat kérni az adott felhasználótól, Szolgáltató ezen joga nem átruházható, azt adatkezelőként közvetlenül végzi.
Szolgáltató jogait saját munkatársain keresztül gyakorolja, de a jogok egy részét átruházhatja olyan felhasználókra, akiket a többi felhasználó ajánlása, vagy saját döntése alapján választ ki. Jelen szerződés módosításának joga nem ruházható át, az kizárólagosan a szolgáltató joga.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen szerződést, vagy a törvényeket sértő nyilvánosságra hozott adatokat, információkat, szövegeket törölje, és a szabályokat megsértő felhasználókat, a felelősség felhasználóra hárításával kizárja a szolgáltatás további igénybe vételéből.

Szolgáltató kötelezettségei

Szolgáltató, adatkezelőként vállalja, hogy az adatvédelmi szabályzatot minden körlülmények között betartja. Vállalja, hogy az adatvédelmi szabályzatban meghatározott feladatoknak teljes mértékben eleget tesz. Szolgáltató köteles, minden rendelkezésére bocsátott adatot védeni az illetéktelen felhasználástól. A szolgáltató a reklamációkkal, felhasználói támogatással kapcsolatos bejelentést, kommunikációt elektronikus úton (e-mailben) folytatja. A szolgáltató elsősorban a felhasználó által a szolgáltatóhoz való forduláskor használt e-mail címet használja a válaszadásra. Regisztrált felhasználókkal, felhasználói fiókjukkal kapcsolatos adatokat kizárólag a regisztrációnál hitelesített e-mail címen folytatott levelezésben oszt meg, amennyiben ez nem elérhető, a felhasználótól személy azonosságának igazolását kérheti.

Szolgáltató felelőssége

Szolgáltató - a fizetett szolgáltatások kivételével - nem vállal felelősséget a szolgáltatás szüneteltetéséből, módosításából eredő károkért.
Szolgáltató felelőssége nem vonatkozik a felhasználók számítógépein futó programokra, felelőssége csak a www.eropolis.hu weboldalt kiszolgáló számítógép(ek)en futó programokra vonatkozik.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerződésszegő felhasználók kizárásából, adataik törléséből, módosításából eredő esetleges károkért.
Szolgáltató csak a fizetett szolgáltatások biztosításáért vállal felelősséget, ennek mértéke azonos a felhasználónak adott időegységre fizetett díjával.
Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a törölt felhasználói fiókokért, amelyeket a felhasználó saját akaratából töröl, még abban az esetben sem, ha fizetett szolgáltatások kapcsolódtak a törölt fiókhoz.
Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, melyek a felhasználó szerződésszegő magatartásából eredő korlátozásából keletkeznek, akkor sem, ha a korlátozott felhasználó fizetett szolgáltatásokat vett igénybe.

1. számú melléklet

Felhasználói viselkedési szabályzat, "Házirend"

A Házirend az Általános szerződési feltételek mellékleteként, annak elfogadásával kötelező érvénnyel bír a www.eropolis.hu weboldal minden felhasználójára. A Házirendre való hivatkozás minden esetben az Általános szerződési feltételekre is vonatkozik. A Házirend szövege az Általános szerződési feltételekből kiemelve is olvasható, de a kiemelt szöveg mindenben megegyezik az Általános szerződési feltételek mellékleteként olvasható szöveggel.

Eropolis felhasználóinak viselkedését szabályozó feltételrendszer, azaz a "HÁZIREND" minden felhasználó részére kötelező érvényű rendelkezéseket tartalmaz, ezért azok esetleges figyelmen kívül hagyása vagy megsértése szankciót vonhat maga után.

A felhasználó, a fent hivatkozott szabályzat tartalmának, maradéktalan elfogadására és betartására a regisztrációs űrlap kitöltése során, azzal egyidejűleg tett -büntetőjogi felelőssége tudatában- feltétlen elfogadó nyilatkozatot.

A felhasználó által megvalósított, bármely működési szabályzat ellenes magatartás során, az arra való hivatkozás, – amely szerint a felhasználó a szabályzat tartalmát nem ismeri, illetőleg azzal nem ért egyet, – nem releváns, azaz, nem mentesítő körülmény, az esetlegesen alkalmazandó szankció érvényesítése során.

A felhasználónak jogában áll Eropolis szolgáltatásait (partnerkereső hirdetés megjelentetése, elektronikus levelezés Eropolis többi felhasználójával, részvétel a közösségi szolgáltatásokban) a házirendnek megfelelően használni.

Tilos a felhasználói felületen, vagy a fórum, blog, chat használata során bármely olyan szöveg, kifejezés, hirdetés megjelenítése, használata, amelynek tartalma -vagy valamely kitétele- a jelenleg hatályos magyar jogszabályokban  szabályozott bármely törvényi rendelkezésbe ütközik, vagy annak megsértésére lehetőséget ad.

Ezen felhasználók (vagy a jogszabályba ütköző tartalom) minden előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal (moderálásra) törlésre kerülnek.

Eropolis felhasználói által megvalósított magatartások során a jog, illetve e szabályzatban foglalt tartalom betartását, így a rendeltetésszerű s jogszerű felhasználói joggyakorlást Eropolis "moderátorai" és választott "bírói", valamint a szolgáltató alkalmazottai, munkavállalói "alapítók" ellenőrzik.

A felhasználó köteles a moderátorok, illetve a bírók által történő, s az esetleges rendeltetés-ellenes joggyakorlására történő figyelmeztetés alapján a kifogásolt magatartását azonnali hatállyal megszüntetni, illetve az általa közzétett, a házirendet sértő adatokat eltávolítani vagy megváltoztatni, ellenkező esetben a moderátorok, illetve a bírók vele szemben az alábbi szankciókkal léphetnek fel:

 • írásbeli figyelmeztetés elektronikus levél útján;
 • felhasználói jogosultságok megvonása adatmódosításig, mely esetben a felhasználó jogosultságait visszakapja, miután megváltoztatta a házirendet sértő adatait;
 • felhasználói jogosultságok megvonása 24 órára, mely esetben a felhasználó jogosultságait a kiszabástól számított 24 óra múlva automatikusan visszakapja;
 • felhasználói jogosultságok megvonása 1 hétre, mely esetben a felhasználó jogosultságait a kiszabástól számított 1 hét elteltével automatikusan visszakapja;
 • felhasználói jogosultságok megvonása a büntetés visszavonásáig, mely esetben a felhasználó jogosultságait automatikusan nem kapja vissza, azokat egy bírónak, moderátornak, alapítónak kell újra engedélyezni;
 • felhasználói jogosultságok részleges vagy teljes megvonása, a felhasználó hitelességének ellenőrzéséig, a hitelesség ellenőrzése elektronikus úton, elektronikus levélben vagy telefonon, rövid szöveges üzenet formájában történhet;
 • felhasználó végleges letiltása és/vagy törlése Eropolis rendszeréből.
 • Felhasználó regisztrációs adatainak és hálózati jellemzőinek blokkolása abból a célból, hogy ne tudjon új regisztrációt elvégezni. Erre az adatvédelmi szabályzat értelmében kizárólag a szolgáltató képviseletében annak titoktartási kötelezettséget vállalt alkalmazottainak és alvállalkozónak van joga.

Az a felhasználó, akinek a jogosultságait megvonták, jogosult a bírókkal, illetve moderátorokkal, valamint a szolgáltatóval elektronikus levelezést folytatni, illetve adatait módosítani. Nem jogosult a felhasználói jogok gyakorlásának megvonásával büntetett felhasználó kártérítésre még abban az esetben sem, ha fizetett szolgáltatásokat vesz igénybe, szabályszegő magatartásának következményeivel, jelen dokumentum ismeretében tisztában van. A fizetett szolgáltatások igénybevétele nem jelent felmentést a szabályok betartása alól.

 1. A felhasználó tudomással bír arról, hogy Eropolisban szigorúan tilos 18 éven aluliaknak tartózkodni, vagy őket keresni!
  A megadott 18 éves korhatárra vonatkozó kikötés ugyan szigorúbb, mint a jelenleg hatályos magyar jogszabályok szerint az önálló szexuális tevékenység gyakorlására vonatkozó korhatár, Eropolis azonban olyan Internetes szolgáltatást kíván nyújtani, amelyet (adott esetben a hirdetések tartalmára való tekintettel is) kizárólag csak azok a személyek vehetnek igénybe, akik 18. életévüket betöltötték, és önállóan, minden kényszer és fenyegetés nélkül, szabad akaratukból, cselekvőképességük birtokában kívánják szexuális tevékenységüket gyakorolni, s ahhoz partnert keresni.
 2. A felhasználó köteles Eropolis által nyújtott bármilyen felhasználói jogosultságát rendeltetésszerűen, mások személyiség-jogaira történő különös figyelem mellett, annak betartásával gyakorolni.
  Az a felhasználó, aki jogait bírói, illetve moderátori figyelmeztetés ellenére is továbbra is rendeltetés-ellenesen illetve jogellenesen gyakorolja, moderálásra kerülhet.
 3. Minden felhasználó köteles a valóságnak megfelelő adatokat, tényeket, körülményeket feltüntetni a felhasználói felületén, annak tudomásul vételével, hogy azok az adatok, amelyek személye beazonosítására esetlegesen alkalmasak lennének, az oldal működtetői által a hatályos jogszabályok (Az adatvédelemről) szigorú betartása mellett, titkosan vannak kezelve.
  A felhasználó által szándékosan nyilvánosságra hozott adatok, körülmények, tények tekintetében Eropolis működtetői minden felelősséget elhárítanak.
  Tilos Eropolis bármely más felhasználók számára nyilvánosan látható oldalán, vagy szolgáltatásában bármilyen külső, Eropolistól független elektronikus elérhetőséget megadni.
  Az olyan felhasználó, aki a tilalom ellenére ezt mégis megteszi, a tiltott tartalom eltávolítására kötelezhető, továbbá ha azt még nem tette meg hitelesítésre kötelezhető.
 4. A felhasználó tudomással bír arról, hogy az általa a regisztráció során megadott, valamint a részéről nyilvánosságra hozott adatok tekintetében büntetőjogi felelősség terheli, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak vagy azok feltüntetése más személyhez fűződő jogokat veszélyeztetnek, vagy sértenek, különös tekintettel pl. a felhasználó által megadott telefonszámra, e-mail címre, névre, lakcímre.
  A felhasználó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy saját személyéhez kötött telefonszámát csak Eropolisnak megadott telefonszámra küldött SMS-el történt hitelesítés után, kizárólag a "nyilvános vágyak" rovatban, s ott is csak a rendszer által automatikusan megjelentetett módon hozhatja nyilvánosságra.
  Az olyan felhasználó, aki a telefonszámot (nem a fenti bekezdés szerinti módon), vagy e-mail címet nevet, lakcímet hoz nyilvánosságra bármely más felhasználók számára nyilvánosan látható módon, ezen adatok eltávolítására kötelezhető, továbbá ha azt még nem tette meg hitelesítésre kötelezhető.
 5. A felhasználó adatlapjához kizárólag csak olyan képi, hang- ill. mozgóképi anyagot jogosult feltölteni, amelyek őt ábrázolják, illetve az ő személyéhez kötődnek. Ez alól a szabály alól csak az ún. Nonfiguratív, illetve animációs jellegű "bélyegképek" képezhetnek kivételt. A felhasználó a videochat szolgáltatásban nem hozhat nyilvánosságra rögzített hang- ill. mozgóképi anyagot, csak és kizárólag saját webkamera képének és mikrofon hangjának azonnali, élő nyilvánosságra hozására jogosult.
  A felhasználó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy amennyiben más személy képi vagy hanganyagát sajátjaként tünteti fel, azzal személyhez fűződő jogokat, illetve adott esetben szerzői jogokat sért, amely magatartása miatt kizárólag őt terheli mind a polgári jogi, mind a büntető jogi felelősség.
  Amennyiben egy felhasználó felismerhető arcot, képmást ábrázoló képet hoz nyilvánosságra bármely más felhasználók számára nyilvánosan látható módon, ha azt még nem tette meg hitelesítésre kötelezhető, függetlenül attól, hogy a kép magát a felhasználót, vagy valaki mást ábrázol.
 6. Tilos egy felhasználói lapon (hirdetésen) bármilyen nemű (hetero-, bi- vagy homoszexuális) kapcsolatban egymáshoz tartozó személyeknek együttes partnerkereső hirdetést elhelyeznie.
  Tekintettel arra, hogy a szexualitás gyakorlása minden cselekvőképes személy szuverén joga, ezért abban az esetben, ha egy felhasználó bármilyen nemű, de már meglévő partnerével kíván szexuális életük során, közösen, más harmadik személyt/személyeket, illetve párt keresni, azt kizárólag úgy teheti meg, hogy mindketten, egy-egy, a nemi identitásuknak megfelelő jellegű, valós tartalmú felhasználói lapot regisztrálnak, s az így létrejött, külön-külön is létező személyes adatlapjukat a "párként jelölöm meg" funkcióval összekapcsolva jelzik minden más, harmadik személy irányában, hogy ők "párként" keresnek partnert/partnereket.
 7. Egy személy kizárólag egy felhasználónevet, s az ahhoz tartozó felhasználói felületet birtokolhat, s használhat Eropolisban.
  Amennyiben egy személy több felhasználónévvel és ahhoz kapcsolt felhasználói felülettel (akár eltérő, akár hasonló jellegű tartalommal) rendelkezik Eroplisban, s azokat a moderációs figyelmeztetést követően haladéktalanul, nem szünteti meg, illetve csökkenti le egyre, akkor minden további külön figyelmeztetés nélkül az összes felhasználó-felülete törlésre kerülhet. Az egynél több felhasználói felületre vonatkozó törlési kényszer felfüggeszthető azokra a felhasználói adatlapokra, melyek "örömpolgári" státuszúak, ha a státusz megszűnik, ezeket is haladéktalanul törölni kell.
  Annak megállapítása érdekében, hogy egy személy egynél több felhasználónevet, s ahhoz tartozó felhasználói felületet birtokol, bármely felhasználó, ha azt még nem tette meg hitelesítésre kötelezhető.
 8. A 7. ponthoz szorosan kapcsolódóan, tilos egy felhasználónevet, illetve az ahhoz kapcsolódó felhasználói felületet egynél több személynek használni.
  Eropolis lehetőség nyújt az ún. "örömpolgári" státusz megszerzésére. Az "örömpolgári" státuszú személyek számára a rendszer több felhasználói opciót biztosit.
  A fenti opciók közé tartozik pl. a saját külön chat szoba, blog, fórum téma, csoport létrehozásának, lehetősége is.
  A csoport szervezője és vezetője kizárólag csak örömpolgár lehet. Az általa létrehozott csoporthoz kapcsolódó minden személynek külön regisztrációval és felhasználói felülettel kell rendelkeznie.
 9. Tilos a felhasználó adatalapján bármilyen jellegű, Eropolison kívüli más weboldal feltüntetése, megjelölése, illetve arra történő utalás.
  Kivételt képez, ezen tilalmon belül, a fórumon és blogon való kommunikáció során történő, kizárólag az ott folyó aktuális témához megjelölt weboldal címe, amely weboldalon található tartalom úgymond "link"-szerűen vagy beépüléssel (embed) kapcsolódhat a fórumon, illetve blogon írtakhoz. Minden más esetben történő weboldalra vonatkozó megjelölés moderálásra kerül.
  Eropolis minden regisztrált tagja személyéhez köthető, személyes regisztrációval rendelkezik. Tilos személyes regisztrációként feltüntetni bármilyen termék vagy szolgáltatás népszerűsítését, felajánlását, ez alól csak a 10. pontban meghatározott "üzletszerűen végzett partnerkeresés" jelenthet kivételt. Egyéb termék vagy szolgáltatás népszerűsítésére, felajánlására kizárólag az örömpolgároknak nyújtott csoport szolgáltatás keretein belül van lehetőség.
  Tilos termék vagy szolgáltatás felajánlása kéretlen üzenet formájában. Kéretlen üzenetnek minősül minden olyan Eropolison történő kapcsolatfelvétel, amely a címzett előzetes engedélye (csoporthoz tartozás, előzetes egyeztetés, kifejezett és bizonyítható akaratnyilvánítás) nélkül terméket vagy szolgáltatást kínál fel, akár levél, chat-, fórum-, blog üzenet formájában.
  Kizárólag a rendszer üzemeltetőjével kötött előzetes megállapodás alapján, ellenérték fejében, van lehetőség Eropolison belül bármilyen jellegű termék népszerűsítésére utaló szöveg megjeleníttetésére.
  Minden más esetben az ilyen jellegű és tartalmú szöveg azonnali hatállyal törlésre kerül.
  Ez az általános tilalom nem vonatkozik az ún. fizetett banner-hirdetések tartalmára és elhelyezésére, mely megjelentetésére kizárólag az oldal működtetőivel történő előzetes megállapodás után  van lehetőség.
 10. Eropolisban, korlátozott körülmények között, de lehetőség van az ún. üzletszerűen végzett, erotikus munkavégzésre utaló tartalmú partnerkeresésnek, valamint üzletszerűen nyújtott masszázstevékenységnek.
  Az ilyen tartalmú felhasználó felületek megjelenítésére azonban kizárólag csak Eropolis "Türelmi zóna" megjelölésű negyedében van lehetőség.
  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2010. évi CLXXXV. törvény 203 § 20.) pontja alapján kereskedelmi közleménynek, azaz reklámnak minősül fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében közzétett és meghirdetett minden fajta, jellegű szolgáltatás közvetlen, vagy közvetett népszerűsítése.
  Az 2008. évi XLVIII. törvény 9. § (2) bek. alapján tilos közzétenni a szexuális szolgáltatás reklámját. A fentiek értelmében a "Türelmi zónán" belül is szigorúan tilos az erotikus munkavégzésre utaló partnerkereső hirdetésekben a felhasználó által az általa nyújtandó szexuális szolgáltatás árának vagy ellenértékének bármilyen módon történő feltüntetése. Amennyiben a hirdetés a jogszabállyal ellentétben ár vagy ellenérték megjelölést tartalmaz akkor, azon felhasználó regisztrációs lapja minden előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal (moderálásra) törlésre kerülhet.
  Tilos a "Türelmi zóna" negyedén kívül bármely más negyedben az üzletszerűen végzett szexuális szolgáltatásra irányuló tartalmú, vagy kifejezésű felhasználói lap létrehozása, valamint szigorúan tilos, még e negyedben belül is, a szexuális szolgáltatás elvégeztetése céljából személyek keresése, s részükre bármilyen jellegű üzleti ajánlat megtétele.
  Azok a személyek, akik a "Türelmi zóna" elnevezésű negyedben, üzletszerűen végzett, erotikus partnerkeresést folytatnak, korlátozottan vehetik igénybe Eropolis szolgáltatásait,  kizárólag meghatározott chat szobákat vehetnek igénybe.
  A "Türelmi zóna" elnevezésű negyedből más negyedbe történő áthelyezésre csak akkor van lehetőség, ha a felhasználónak van legalább 10 bizalom pontja, módosításkor 10 bizalom pont levonásra kerül.
  Minden személy, aki a "Türelmi zóna" elnevezésű negyedben jeleníti meg személyes adatlapját, ha azt nem tette még meg hitelesítésre kötelezett.
 11. Eropolisban a nemi identitás általános megjelölésére a felhasználónak születéskori nemét kell megadnia, ha jelenlegi (választott, el nem ismert vagy választott és elismert) identitása ettől eltér, transzneműnek jelölheti magát. ha a felhasználó elsődleges nemi identitásként nem a születéskor megállapított nemét adja meg, felhasználói adatlapja  (moderálásra) törlésre kerülhet. A regisztrációnál megadott elsődleges nem módosítására csak akkor van lehetőség, ha a felhasználónak van legalább 10 bizalom pontja, módosításkor 10 bizalom pont levonásra kerül.
  A születési nemtől eltérő elsődleges nemi identitás megadására kizárólag akkor van lehetőség, ha a felhasználó adatlapjának megjelenési helyéül Eropolis transzneműeknek szánt negyedét a "Transzneműek negyedét" választja.

Az oldal által a felhasználók részére biztosított jogok és lehetőségek -amennyiben azok, a felhasználók részéről, jog- illetve szabályszerűen- kerülnek gyakorlásra, remélhetőleg mindenkinek (személyiségi jogainak maximális védelmével, anonimitása megőrzése mellett) kizárólag pozitív élményeket, és sikeres, eredményes partnerkapcsolatot hoznak majd Eropolisban. Az oldal létrehozói, illetve üzemeltetői ennek céljából s reményében alkották meg a fenti szabályzatot.

Az intézkedésekkel szemben panaszt benyújtani a következő e-mail címen lehet: info@eropolis.hu

2. számú melléklet

Fizetett szolgáltatások „Örömpolgárság”

Eropolis ingyenes szolgáltatásin túl fizetett szolgáltatások igénybe vételére van lehetőség. A fizetett szolgáltatások igénybe vétele egységesen az un. örömpolgárrá válással lehetséges. Az örömpolgárság és az azzal járó szolgáltatások igénybe vétele időhöz kötött, az örömpolgárságot vásárló felhasználók az örömpolgárság ideje alatt vehetik ezeket a szolgáltatásokat igénybe. Az örömpolgárság ára annak hosszától, a fizetés módjától függ, a fizetendő díjról az örömpolgárság vásárlása előtt, a fizetés indítására létrehozott oldalon tájékozódhat a felhasználó.

Az örömpolgárság ideje alatt igénybe vehető szolgáltatások

Örömpolgárok, örömpolgárságuk ideje alatt hitelesített felhasználónak számítanak Eropolisban.

Örömpolgárok minősíthetnek másokat, növelve, vagy csökkentve azok Bizalom indexét.

Örömpolgárok saját örömpolgárságuk feltöltésével növelik saját Bizalom indexüket.

Örömpolgárok jegyzetet írhatnak, és elolvashatják saját jegyzetüket, amit mások adatlapjához fűztek.

Örömpolgárok látják mások becsült következő belépési időpontját.

Örömpolgároknak a chat teljes sebességgel érhető el, függetlenül a szerverek terheltségétől.

Örömpolgárok listázhatják azokat, akik az elmúlt 30 napban megnézték adatlapjukat.

Örömpolgárok listázhatják azokat, akiket az elmúlt 30 napban néztek meg.

Örömpolgárok listázhatják azokat, akik az elmúlt 30 napban privát chatre hívták őket.

Örömpolgárok listázhatják azokat, akiket az elmúlt 30 napban privát chatre hívtak.

Örömpolgárok korlátozás nélkül küldhetnek üzeneteket (leveleket) Eropolisban, aki nem örömpolgár, az naponta csak két levelet küldhet.

Örömpolgárok saját menüt szerkeszthetnek, hogy könnyebben eligazodjanak Eropolisban.

Örömpolgárok kikapcsolhatják a reklámok megjelenését.

Az Örömpolgárokat eltérő színnel jelöljük, így könnyebb észrevenni őket.

Ha Örömpolgár vagy Albumod mindegyik képénél (kivéve a bélyegképedet, ami kötelezően nyilvános) beállíthatod, hogy kik láthassák (ha nem vagy örömpolgár, ezt csak egy képnél teheted meg).

Ha Örömpolgár vagy, saját internetcímet, és ezzel saját "kiskaput" kapsz, amin keresztül ismerőseidet meginvitálhatod magadhoz Eropolisba.

Az összetett kereső az Örömpolgárokat találja meg először, és a listázás először a legutoljára feltöltött Örömpolgársággal rendelkezőket jeleníti meg.

Az Örömpolgárok saját csoportot szervezhetnek.

Ha Örömpolgár vagy, a video chatben saját közös szobát indíthatsz, és egyszerre akár tíz szobát/privát ablakot nyithatsz meg (nem örömpolgároknál egyszerre csak hármat).

Ha Örömpolgár vagy, a fórumban saját témát indíthatsz.

Ha Örömpolgár vagy, a blog is rendelkezésedre áll, hogy saját naplóddal hívd fel magadra mások figyelmét.

Ha Örömpolgár vagy, a keresőben tetszőleges szavakra is kereshetsz.

Ha Örömpolgár vagy, megválaszthatnak téged Eropolis egyik bírájának.

3. számú melléklet

Közösségi érték a "Bizalom pont"

Az online, vagyis az Interneten történő partner keresés általános problémája a bizalom hiánya, nehéz eldönteni, hogy kiben bízhatunk meg, ki az, aki megfelel az elvárásainknak, és érdemes arra, hogy bízzunk is benne?

Eropolis ezt az általános bizalom deficitet az un. Bizalom Ponttal kezeli oly módon, hogy tagjairól egy objektív számmal fejezi ki azt, hogy mennyire lehet bennük megbízni. Ez az objektív szám az előfizető tagok (Örömpolgárok) szubjektív megítélésének és az adott felhasználó tagságának minőségéből eredő objektív megítélés összessége.

Eropolis szolgáltatója az elvesztett, vagy meg nem szerzett Bizalom Pontokért felelősséget nem vállal. Más tagot minősítő felhasználó személye titok, arról csak ő tud, hogy kit minősített. A minősített felhasználó nem láthatja, hogy mely másik felhasználó minősítette őt.

Eropolis nem tesz közzé olyan ajánlást, mely befolyásolná tagjait abban, hogy milyen Bizalom Pontot tartsanak elfogadhatónak, az egyes személyek saját tapasztalatára bízza, hogy milyen Bizalom Pont-tal rendelkező más tagokat tartsanak megbízhatónak.

Eropolis ingyenes szolgáltatásait, annak bizonyos körét az egyes tagok Bizalom Pontjának meglétéhez köti. A korlátozás nem vonatkozik az un. Örömpolgárokra, ők korlátozás nélkül vehetik igénybe Eropolis minden szolgáltatását, Bizalom Pontjaik számától függetlenül.

A Bizalom Pont egy pozitív egész számokban kifejezett érték. Minimális értéke 0, maximális értéke nincs meghatározva. Új regisztráció alkalmával az új tag Bizalom Pontja 0. A Bizalom Pont nem lehet 0-nál kisebb szám.

A Bizalom Ponthoz kötött használat feltételei

 • Aki nem örömpolgár, annak legalább 1 Bizalom Ponttal kell rendelkeznie ahhoz, hogy ingyenesen napi 2 levelet küldjön.
 • Aki nem örömpolgár, annak legalább 1 Bizalom Ponttal kell rendelkeznie ahhoz, hogy kedvencnek jelöljön valakit, mert ez is levélküldéssel jár.
 • Aki nem örömpolgár, annak legalább 1 Bizalom Ponttal kell rendelkeznie ahhoz, hogy fórum témához vagy blog bejegyzéshez hozzászóljon, mert ez is levélküldéssel jár.
 • Aki nem örömpolgár, annak legalább 1 Bizalom Ponttal kell rendelkeznie ahhoz, hogy jelentkezzen egy csoportba, mert ez is levélküldéssel jár.
 • Aki nem örömpolgár, annak legalább 1 Bizalom Ponttal kell rendelkeznie ahhoz, hogy beléphessen Eropolis video chatjébe (csevegőjébe).

A Bizalom Pontot növelő és csökkentő tényezők

 • Minden örömpolgárság feltöltés növeli a Bizalom Pontot, A feltöltés időtartamától függően, erről a fizetés előtt minden alkalommal tájékoztatást kapsz.
  Egy olyan szolgáltatás, melyet kisebb-nagyobb kényelmetlenséggel, de ingyenesen is igénybe lehet venni, megbecsüli azokat, akik a szolgáltatásokért pénzt fizetnek, ők a közösség megbecsült tagjai, ők azok, akik aktívan részt vesznek a közösség életében, fizetett szolgáltatások igénybevételével segítik Eropolis működését, és jelzik azt, hogy komolyan veszik ittlétüket.
 • Örömpolgárok saját, kiemelt státuszuk jogán növelhetik, vagy csökkenthetik minden más regisztrált tag Bizalom Pontját. Az értékelés 1 pontot ad hozzá, vagy vesz el, az értékelt tag Bizalom Pontjából. Az örömpolgár regisztrációjának élettartama alatt egy adott tagot csak egyszer minősíthet. Egy napon maximum 5 másik tagot minősíthet, és kizárólag örömpolgárságának időtartama alatt illeti meg őt más tagok minősítésének lehetősége.
 • Az a regisztrált tag, aki telefonszámával hitelesíti magát, a hitelesítés alkalmával 2 ponttal növeli saját Bizalom Pontját. Évente egy alkalommal kaphat egy tag bizalom pontot telefonszámának hitelesítéséért..
 • Ha valaki 72 órán keresztül nem lép be Eropolisba, annak Bizalom Pontja 1 ponttal csökken, minden további 3 nap távollét ismét 1 ponttal csökkenti a Bizalom Pontjait.
  Egy közösségi oldal minősége a tagok aktivitásából ered. Azok, akik nem vesznek részt a közösség aktív életében, nem is gondolhatják komolyan azt, hogy ehhez a közösséghez tartoznának. A 3 napos periódus sok éves tapasztalaton, és statisztikákon alapul, természetesen előfordulhat a tag személyes életében olyan fordulat, mely nem teszi lehetővé az aktív részvételt, az elveszett pontok pótlására, vagy visszatérés esetén ajánlott örömpolgárságot vásárolni.
 • Bármelyik chat szobából való kitiltás, ideértve a közösségi, Eropolis által fenntartott, vagy tagjaink által fenntartott szobákat, 1 ponttal csökkenti a Bizalom Pontot, a kitiltás időtartamától függetlenül.
 • Bíró, főbíró által foganatosított letiltásért "adatmódosításig", vagyis a kifogásolt adatok módosításáig szóló letiltásért az adott tag Bizalom Pontja csökken 1 ponttal.
 • Bíró, főbíró által foganatosított letiltásért "24 órára", vagyis a kiszabástól számított 24 óra való felfüggesztésről szóló letiltásért az adott tag Bizalom Pontja csökken 5 ponttal.
 • Bíró, főbíró által foganatosított letiltásért "1 hétre", vagyis a kiszabástól számított 1 hétre való felfüggesztésről szóló letiltásért az adott tag Bizalom Pontja csökken 30 ponttal.
 • Bíró, főbíró által foganatosított letiltásért "véglegesen", vagyis visszavonhatatlan végleges felfüggesztésről szóló letiltásért az adott tag Bizalom Pontja nullára csökken.
 • Ha valaki saját nemét változtatja meg, annak Bizalom Pontja 10 ponttal csökken. Ha nem rendelkezik a módosításhoz szükséges Bizalom Pontokkal, akkor a módosítást nem tudja végrehajtani.
 • Ha valaki a Türelmi Zóna negyedből más negyedbe költözik, annak Bizalom Pontja 10 ponttal csökken. Ha nem rendelkezik a módosításhoz szükséges Bizalom Pontokkal, akkor a módosítást nem tudja végrehajtani.

A Bizalom Pont csökkenése esetén az adott felhasználó kártérítési igényt nem támaszthat sem a szolgáltatóval, sem az őt minősítő más felhasználókkal, sem a moderátori jogosultsággal rendelkező (szoba operátorok, bírók, moderátorok, alapítók) személyekkel szemben. A levont Bizalom Pont pótlására nincs lehetőség.

4. számú melléklet

Hitelesítés

Eropolis felhasználói hitelesített formában is megjelenhetnek. A hitelesítést egyrészt elvégezhetik saját telefonszámuk hitelesítésével ebben az esetben 6 hónapig a „hitelesített felhasználó” felirat jelenik meg az adatlapjukon, másrészt örömpolgárságuk ideje alatt automatikusan hitelesített felhasználónak számítanak. Felhasználó a hitelesítést önként, saját akaratából is kezdeményezheti, vagy az az általános szerződési feltételekben leírt esetekben azt kötelezően el kell végeznie.

5. számú melléklet

Kapcsolattartás

Felhasználói panaszok, kérdések, adatszolgáltatás ügyében
(Általános ügyfélszolgálat, a szolgáltatással kapcsolatos bármilyen ügyben)

 • Ügyfélszolgálatot biztosító cég neve: Visiophone Kft.
 • Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@eropolis.hu
 • Ügyfélszolgálat postázási címe: Visiophone Kft. 1315 Budapest Pf: 541.

Bankkártyás fizetéssel kapcsolatos ügyekben
(Kizárólag a már megkezdett vagy meghiúsult tranzakciókkal kapcsolatos technikai ügyekben, egyéb ügyekben az általános ügyfélszolgálatot keresse)

 • Ügyfélszolgálatot biztosító cég neve: OTP Mobil Kft.
 • Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@simple.hu
 • Ügyfélszolgálat telefonszámai: 361-3666-611, 3670-3666-611, 3630-3666-611, 3620-3666-611
 • Ügyfélszolgálat postázási címe: OTP Mobil Kft. 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
 • Ügyfélszolgálat szóban, személyesen: OTP Mobil Kft. 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. (munkanapokon 13:00 és 15:00 óra között)

Magyarországi emelt díjas telefonhívással kapcsolatos Ügyfélszolgálati ügyekben
(Kizárólag az emelt díjas hívásban fizetéssel kapcsolatos technikai jellegű ügyekben, egyéb ügyekben az általános ügyfélszolgálatot keresse)

Nem magyarországi emelt díjas SMS Ügyfélszolgálati ügyekben

 • Ügyfélszolgálatot biztosító cég neve: Visiophone Kft.
 • Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@eropolis.hu
 • Ügyfélszolgálat postázási címe: Visiophone Kft. 1311 Budapest Pf: 40.
Beköltöznél Eropolisba?
Elfelejtetted a jelszavad?
Információ
A felhasználói élmény biztosításához Eropolis cookie-kat használ.
Tudj meg többet.     Rendben, elfogadom.